top of page

Het gebruik van de website www.dvkdaxenscooters.com is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door Fangio Claeys en Barbara Lannoye.

Gebruik van de website

‘DVK Dax en Scooters’ (in het kort DVK) besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan DVK niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal DVK de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

DVK wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.  U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

DVK spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. DVK kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is of niet door andere technische problemen wordt getroffen.

DVK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op deze site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites die door derden worden beheerd. DVK beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. DVK aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

DVK respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

DVK Dax en Scooters
Veldegemsestraat 39
8020 Oostkamp

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

DVK verwerkt uw persoonsgegevens. We verzamelen enkel de gegevens die nodig zijn voor verkoop en verzending van de artikelen.
We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van DVK door te mailen naar dvk.daxenscooters@gmail.com.
In het Engels is dat de data protection officer (DPO).


U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen.


We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon of onderneming.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We vragen enkel gegevens rechtstreeks bij u om een verkoop of offerte af te leveren en een verzending te verzorgen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Algemene regel is dat uw persoonsgegevens maar zolang (mogen) worden bewaard als noodzakelijk is om de diensten te verlenen waarvoor ze noodzakelijk zijn.


Dat betekent praktisch dat zolang u gebruik maakt van diensten die DVK aanbiedt, uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Zij worden ook nadien nog bewaard, gedurende de termijn tijdens dewelke DVK kan worden aangesproken voor de verleende diensten.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden die dan optreden als verwerkers.
Een overzicht van de verwerkers waar wij een beroep op doen, kan u bekomen op verzoek.
In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook aan deze verwerkers worden bezorgd, maar dan enkel om hen toe te laten ons de betreffende dienst te verlenen en steeds onder controle van DVK.

Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven.
Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk of decretaal worden verplicht of wanneer overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.


Ook kan het voorkomen dat een andere overheidsinstantie een machtiging heeft gekregen om bij ons gegevens over u op te vragen.

DVK behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van DVK of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe DVK of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan DVK bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.
DVK wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven.

DVK mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
U stemt ermee in dat DVK de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.

bottom of page